AVS

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเลือกใหม่สำหรับสรรสร้างผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์ และทำให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ 

มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเลือกที่มีความยั่งยืนและใช้สารสกัดจากธรรมชาติเป็นหลัก และนำนวัตกรรมเหล่านั้นมาสรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต และทำให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน