บริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น จำกัด ได้เข้าร่วม พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสร้างและพัฒนาบุคลการเพื่อรับรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม วันที่  24 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *